• kantoor accountenz, breda
  • algemeen 1
  • kantoor accountenz, breda
  • algemeen 1

Kent u alle regels en opties voor de bestelauto?

Kent u alle regels en opties voor de bestelauto?

Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke fiscale regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur!

Wat valt onder de definitie bestelauto?
Er zijn verschillende soorten bestelauto's, zoals met open laadbak, een verhoogd dak of dubbele cabine. Voor iedere soort bestelauto gelden andere inrichtingseisen. Check hiervoor de website van de belastingdienst.

Let op!

Voldoet uw bestelauto niet aan deze eisen, dan zijn ook de fiscale faciliteiten voor een bestelauto niet van toepassing.

Aanschaf: welke regelingen zijn er?
Bij de aanschaf van een nieuwe (elektrische) bestelauto kunt u mogelijk gebruikmaken van diverse fiscale regelingen. Dit zijn de KIA, MIA en SEBA.

KIA
Voor een bestelauto die tot het ondernemingsvermogen behoort, heeft u bij aanschaf recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het bedrag van de KIA kunt u in mindering op de winst brengen. De KIA is zowel op nieuwe als op gebruikte bestelauto's van toepassing. De omvang van de KIA is afhankelijk van uw totale bedrag aan investeringen in een jaar en
bedraagt maximaal 28% van het investeringsbedrag. Investeert u € 2.800 of minder of meer dan € 387.580 (2024), dan heeft u geen recht op de KIA.

MIA
Voor een nieuwe elektrische bestelauto heeft u in 2024 bovendien recht op 27% milieu-investeringsaftrek (MIA). Het bedrag van de MIA kunt u in mindering brengen op de winst. Het bedrijfsmiddel komt echter voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 20.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld € 50.000 krijgt u dus MIA over € 30.000. Voor een bestelauto op waterstof heeft u recht op 45% MIA. U hoeft hierbij geen rekening te houden met een drempel, maar krijgt de MIA over een maximaal investeringsbedrag van € 125.000.

SEBA
Voor een nieuwe elektrische bestelauto kunt u in 2024 nog voor het laatst gebruikmaken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). U vraagt de subsidie aan via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), ww.rvo.nl. Hiervoor is eHerkenning vereist niveau 2+. De SEBA opent waarschijnlijk niet voor eind maart 2024.

Let op!

Op het moment dat u de aanvraag voor deze subsidie indient, mag de bestelauto nog niet op uw naam staan en mag de koop- of leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Dien de aanvraag dus in zolang de koopproces zich nog in de offertefase bevindt.

 

 

 

Bijtelling: wat zijn de regels?
Wordt een bestelauto ter beschikking gesteld dan wordt de bijtelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting verwerkt in de aangifte inkomsten-belasting. Voor werknemers, waaronder dga's, vindt dit plaats via de loon-administratie en aangifte loonheffing.
Voor bestelauto's is de bijtelling in onderstaande situaties echter niet van toepassing:


- Privégebruik maximaal 500 km
Aan te tonen middels een ritten-administratie.

- Uitsluitend geschikt voor goederenvervoer
Hiervan is onder andere sprake als de bestelauto te smerig is om privé te worden gebruikt of die beschikt over slechts één zitplaats en waarbij de eventuele bevestigingspunten voor de overige zitplaatsen zijn verwijderd. Bezit de bestelauto wel een tweede zitplaats, dan is deze toch uitsluitend geschikt voor goederenvervoer als de bijrijder nodig is voor het laden en lossen van de bestelauto.

- Uitsluitend zakelijk gebruik
Er moet dan een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' worden ingeleverd bij de Belastingdienst. U hoeft geen rittenregistratie bij te houden.

Let op!

Bij gebruik van een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' mag u de bestelauto helemaal niet privé gebruiken. De grens van 500 km is hierbij dus niet van toepassing.

Deze verklaring kan zowel door werknemers als door de ondernemer in de inkomstenbelasting worden aangevraagd.

Ook in onderstaande situaties is de bijtelling voor een bestelauto niet van toepassing. Deze situaties zijn in principe niet van toepassing op de ondernemer in de inkomstenbelasting en de dga.

- Privégebruik verboden; de werkgever controleert dat de bestelauto daadwerkelijk niet privé wordt gebruikt. De afspraken hierover dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

- Privégebruik onmogelijk; als de sleutels van de auto 's avonds moeten worden ingeleverd of als de bestelauto's 's avonds op een afgesloten terrein worden gestald.

- Doorlopend afwisselend gebruik;
Als de bestelauto doorlopend afwisselend door verschillende personeelsleden wordt gebruikt, moet de werkgever in plaats van de bijtelling per bestelauto een bedrag van € 300 aan belasting betalen via de eindheffing. Het doorlopend afwisselende gebruik moet dan wel door de aard van het werk worden opgeroepen.

Toch bijtelling?
Is een van de hiervoor genoemde voorwaarden niet van toepassing op uw situatie? Dan valt uw bestelauto onder de bijtellingsregeling.

 

 

De IB-ondernemer
Heeft u als ondernemer een bestelauto tot uw beschikking die tot uw ondernemingsvermogen behoort, dan valt deze bestelauto onder de bijtellingsregeling. De bijtelling is het bedrag dat vanwege het privégebruik niet aftrekbaar is van de winst. De bijtelling kan nooit meer zijn dan de werkelijke autokosten (inclusief afschrijving).

Werknemers en de dga
Bij werknemers en dga's aan wie een bestelauto ter beschikking is gesteld, wordt de bijtelling als loon aangemerkt. De werkgever is verplicht hierover loonheffing in te houden.

Hoeveel bijtelling?
De bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde dat afhankelijk is van het jaar waarin de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Dit percentage blijft 60 maanden van kracht. Daarna wordt het percentage bepaald op basis van de dan geldende wetgeving. De bijtelling bedraagt 22% voor auto's die in 2024 voor het eerst op kenteken zijn gezet en voor bestelauto's die niet volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden. Voor volledig elektrische bestelauto's bedraagt de bijtelling in 2024 16% van de cataloguswaarde tot maximaal € 30.000 en 22% over het meerdere van de cataloguswaarde. Voor bestelauto's op waterstof geldt de bijtelling van 16% in 2024 over de gehele cataloguswaarde.

Voorbeeld
Aan werknemer A is een niet-elektrische bestelauto met een cataloguswaarde van € 50.000 ter beschikking gesteld die in 2024 voor het eerst op kenteken is gezet. Aan werknemer B is een elektrische bestelauto met een cataloguswaarde van € 50.000 ter beschikking gesteld die ook in 2024 voor het eerst op kenteken is gezet.
Bijtelling werknemer A: € 50.000 x 22% = € 11.000
Bijtelling werknemer B: € 30.000 x 16% + € 20.000 x 22% = € 4.800 + € 4.400 = € 9.200.

Vereenvoudigde rittenregistratie
Als de werknemer door de aard van de werkzaamheden (vaak) veel ritten op een dag heeft met de bestelauto van de zaak, mag de werknemer om praktische redenen het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met een combinatie van een vereenvoudigde rittenregistratie en de zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever. De werkgever moet dan wel schriftelijk met de werknemer hebben afgesproken dat de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt, dat privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan en dat de werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie bewaart.

BPM
Bij aanschaf van een nieuwe auto, bestelauto of motorfiets of import daarvan betaalt u belasting voor personenauto's en motorrijwielen (bpm). Als ondernemer kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vrijstelling van bpm bij aanschaf van een bestelauto. De belangrijkste voorwaarde voor de vrijstelling is dat u de bestelauto voor meer dan 10% gebruikt in het kader van uw onderneming. U moet dit desgevraagd aannemelijk kunnen maken. Een rittenregistratie is daarvoor niet vereist.

Let op!

De vrijstelling van bpm op (niet volledig emissieloze) bestelauto's voor ondernemers wordt per 2025 afgeschaft. Het tarief van de bpm gaat vanaf 2025 € 66,91 (prijspeil 2022) per gram CO2-uitstoot bedragen. Bestelauto's zonder CO2-uitstoot betalen dus ook vanaf 2025 nog steeds geen bpm.

Tip!
Was u van plan op korte termijn een bestelauto aan te schaffen die CO2 uitstoot, doe dit dan bij voorkeur nog vóór 2025.

Motorrijtuigenbelasting (mrb)
Als u in Nederland met een voertuig gebruikmaakt van de openbare weg, bent u in beginsel mrb verschuldigd. Voor ondernemers geldt onder voorwaarden een lager mrb-tarief. De belangrijkste voorwaarde is dat u de bestelauto meer dan 10% in het kader van uw onderneming gebruikt. U moet dit desgevraagd aannemelijk kunnen maken.

Klik hier voor onze folder

 

Tot slot
Overweegt u een bestelauto aan te schaffen en wilt u zeker zijn dat u de fiscale mogelijkheden optimaal benut, neem dan contact op met onze adviseurs Marcel de Bree of Caroline Jones op 0161 – 43 15 99.