• Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 18
  • algemeen 16
  • Accountenz, breda mmpb 2
  • kantoor accountenz, breda
  • kantoor accountenz, breda (2)
  • algemeen 18
  • algemeen 16

Disclaimer

Website reglement

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met accountenz,. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van accountenz, Breda alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van accountenz, en haar activiteiten.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van accountenz, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij accountenz, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van accountenz, niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welke doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) te maken.
De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij accountenz, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van accountenz,Breda niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) te maken.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van accountenz,Breda tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan accountenz, tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.
Overigens zijn op alle van accountenz, afkomstige offertes en op alle aan accountenz, verstrekte opdrachten uitsluitend de door accountenz, gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor West- en Midden Brabanten kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website

Accountenz, Breda streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat accountenz, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat accountenz, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van accountenz,.

Werking website

Accountenz, Breda streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat accountenz, geen aansprakelijkheid aanvraadt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Accountenz, Breda heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie) middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezochtof verkregen, zodat accountenz, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
Deze website bevat onder mee links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door accountenz, Breda ingericht en worden ook niet door accountenz, onderhouden, zodat accountenz, niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die website.
Accountenz, Breda streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen ("virussen"), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat accountenz, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om bij accountenz, Breda informatie op te vragen en om sollicitaties te versturen. Accountenz, Breda heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het aanvragen van informatie of het versturen van sollicitaties door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om het in deze website opgenomen informatieaanvraag- of sollicitatieformulier (met eventuele bijlagen) per post te verzenden.