• kantoor accountenz, breda (2)
 • Accountenz, breda bij de kerk

BTW Tips 2e kwartaal 2017

BTW Tips 2e kwartaal 2017

Het is inmiddels juli en dus komt de tweede kwartaalaangifte BTW er weer aan. Accountenz, breda zal u ook dit kwartaal weer informeren en tips geven op het gebied van de BTW. In deze BTW nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Tip 1: Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!

Kan uw bv de btw-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan staat u één nul achter op het moment dat de Belastingdienst u aansprakelijk stelt voor de niet-betaalde btw.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een bv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde btw van de bv. U kunt alleen aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk is dat het niet betalen veroorzaakt wordt door kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren.

Tip:

Behalve voor niet-betaalde btw kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor onder meer loonbelasting en premies. Kunt u dit niet betalen, meld dan ook voor deze belastingen de betalingsonmacht.

Verklein het risico op aansprakelijkheid

De Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Over het algemeen zal de Belastingdienst u daarom niet zonder meer aansprakelijk kunnen stellen. Dat is anders als u niet op tijd heeft gemeld dat uw bv de btw niet kan betalen. De Belastingdienst hoeft dan namelijk niet meer te bewijzen dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar kan u zonder meer aansprakelijk stellen. Het is daarom zeer belangrijk om tijdig en op juiste wijze uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden.

Wat is een tijdige melding?

U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de btw. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht btw tweede kwartaal 2017 uiterlijk 14 augustus 2017 gedaan moet zijn.

Let op!

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende.

 

Tip 2: Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

Door slim uw facturering te plannen, kunt u de afdracht van btw drie maanden uitstellen. De btw op een factuur van 30 juni bestemd voor een ondernemer, moet u namelijk uiterlijk 31 juli al afdragen. Doet u één keer per kwartaal btw-aangifte en factureert u op 1 juli, dan hoeft u de btw pas uiterlijk 31 oktober af te dragen. Een dag later factureren, levert dus drie maanden uitstel van betaling op. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, houd dan wel rekening met een aantal zaken.

Eindeloos uitstellen factuur niet mogelijk

Het is niet mogelijk om uw facturering eindeloos uit te stellen. U bent namelijk wettelijk verplicht om uw factuur uit te reiken uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand van goederenlevering of dienstverlening. Voor in mei verrichte prestaties moet u daarom uiterlijk 15 juni een factuur uitreiken. U kunt deze factuur niet uitstellen tot 1 juli! 

Let op!

Reikt u geen of te laat een factuur uit, dan stelt u daarmee niet uw btw-afdracht uit. De btw wordt namelijk altijd op de 15e dag van de nieuwe maand verschuldigd. Voor in mei verrichte prestaties moet u daarom de btw afdragen uiterlijk bij u btw-aangifte juni of tweede kwartaal, ook als u in die periode nog geen factuur heeft uitgereikt!

 

Tip 3: Vooruitbetalingen

U kunt uw btw-afdracht niet uitstellen als u al een vergoeding van uw afnemer ontvangen heeft. Het heeft dan ook geen zin om uw afnemer vooruit te laten betalen in juni en de factuur pas op 1 juli uit te reiken. U moet de btw namelijk afdragen uiterlijk in de periode waarin de vergoeding ontvangen wordt. Btw over in juni ontvangen bedragen moet u dan ook in uw btw-aangifte juni of tweede kwartaal betalen, ook als de factuur pas in juli wordt opgemaakt. 

Afwijkende regels als afnemer particulier is

Is uw afnemer geen ondernemer maar een particulier dan gelden andere regels. U bent namelijk niet verplicht om een factuur aan een particulier uit te reiken. De btw over prestaties die u verricht voor een particulier bent u daarom verschuldigd in de periode waarin u de prestatie heeft verricht. De btw over in juni verrichtte prestaties aan particulieren moet u dan ook afdragen in uw btw-aangifte juni of tweede kwartaal. Dit geldt ook als u toch een factuur uitreikt aan de particulier met een factuurdatum in juli!

Tip:

Het zal niet altijd mogelijk zijn om de facturering uit te stellen. Uw afnemer heeft namelijk een tegengesteld belang. De btw op een factuur van 30 juni, zal uw afnemer in de aangifte tweede kwartaal al in aftrek kunnen brengen. Voor de btw op een factuur van 1 juli, zal uw afnemer moeten wachten tot zijn volgende btw-aangifte (juli dan wel derde kwartaal).

 

Tip 4: Corrigeer foutief berekende btw en voorkom een te hoge afdracht

Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doet u dat niet, dan betaalt u de btw-lasten.

Te veel btw

Als u op uw verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw heeft vermeld, moet u deze btw wel afdragen aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst óf de btw naheffen bij u óf de aftrek btw bij uw afnemer corrigeren. U kunt dit voorkomen door aan uw afnemer een creditfactuur uit te reiken om hiermee de foutief berekende btw te corrigeren. De creditfactuur moet verwijzen naar de originele factuur, zodat duidelijk is welke factuur gecorrigeerd wordt. Het is van belang dat zowel uw eigen administratie als die van de afnemer over de creditfactuur en de originele factuur beschikken.

Let op!

Reikt u geen creditfactuur uit en draagt u de foutief berekende btw gewoon af aan de Belastingdienst? Dan zal de Belastingdienst over het algemeen de aftrek btw bij uw afnemer niet corrigeren.

Te weinig btw

Als u op uw verkoopfactuur te weinig btw heeft vermeld, dan kunt u dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. U draagt de btw op de aanvullende factuur af en uw afnemer kan deze btw in aftrek brengen in zijn btw-aangifte.

Let op!

Ook als u geen aanvullende factuur uitreikt, bent u verplicht om de te weinig gefactureerde btw af te dragen aan de Belastingdienst. Reik daarom altijd een aanvullende factuur uit. Doet u dat niet, dan drukt de btw-last van de te weinig berekende btw op u.

Voorbeeld

U reikt een factuur uit voor een bedrag van € 500 en vermeld geen btw op deze factuur. Volgens de regels had op de factuur € 105 btw (21% over € 500) moeten staan met een totaalbedrag van € 605. Omdat de btw ontbreekt, neemt de Belastingdienst aan dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. De Belastingdienst zal dan € 86,60 (21/121 x € 500) bij u naheffen. 

 

Tip 5:  Controleer de factuur van uw leverancier

Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Factuureisen

Op een factuur zijn onder meer de volgende vermeldingen verplicht:

 1. factuurdatum en prestatiedatum (als deze afwijkt van de factuurdatum)
 2. opeenvolgende nummering
 3. btw-identificatienummer leverancier/dienstverlener en (bij intracommunautaire leveringen en diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt) btw-identificatienummer afnemer
 4. NAW-gegevens leverancier/dienstverlener én afnemer (een postbusadres alleen is niet voldoende, het volledige vestigingsadres moet vermeld worden)
 5. hoeveelheid en aard geleverde goederen of diensten
 6. prijs per btw-tarief of vrijstelling, btw-tarief en btw-bedrag.

Let op!

Voor een aantal bijzondere regelingen gelden aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld als sprake is van een vrijstelling, intracommunautaire levering, export, een verleggingsregeling, een nieuw vervoermiddel, de reisbureauregeling, de margeregeling of selfbilling (de afnemer reikt dan de factuur uit). Neem voor meer informatie over deze regelingen contact met ons op.

Geen aftrek btw

Bij een factuur met lichte gebreken kan de Belastingdienst niet zonder meer de aftrek btw weigeren. Bevat de factuur echter meerdere gebreken dan is de kans groter dat de Belastingdienst uw aftrek btw kan weigeren. Loop daarom geen risico en stem met uw leverancier de gebreken in zijn facturen af. Ook voor de leverancier is het van belang dat aan de factuureisen wordt voldaan, omdat de leverancier een boete kan krijgen als een onjuiste factuur is uitgereikt.

 

Tip 6: Reik een eenvoudige factuur uit voor kleine bedragen

Alle facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet uw factuur niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 5.278 (per gebrek per factuur!). Reikt u facturen uit met een vergoeding niet hoger dan € 100 (inclusief btw), dan gelden minder eisen en kunt u een eenvoudige factuur uitreiken.

Tip:

Als uw afnemer een particulier is, bestaat er in beginsel geen plicht om facturen uit te reiken. U hoeft dan ook niet aan de factuureisen te voldoen.

Eisen eenvoudige factuur

Een eenvoudige factuur is mogelijk voor factuurbedragen (inclusief btw) tot en met € 100. De factuur moet dan in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 1. factuurdatum
 2. NAW-gegevens leverancier
 3. welke goederen of diensten zijn geleverd
 4. het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Let op!

Bij leveringen en diensten naar en in het buitenland kunt u over het algemeen geen eenvoudige factuur uitreiken. U zult dan een volledige factuur moeten uitreiken. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Ook bij wijziging van een oorspronkelijke factuur, kunt u een eenvoudige factuur uitreiken. In dat geval mag het factuurbedrag ook hoger dan € 100 (inclusief btw) zijn. Naast de gegevens van de eenvoudige factuur moet u dan wel verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.

Accountant inschakelen

Accountant inschakelen

U bespaart tijd, verhoogt uw omzet en voorkomt boetes. Uw boekhouding en jaarrekening uitbesteden aan een accountant is vaak voordeliger dan zelf doen en laten controleren.

Daarom kiest u ons

 • financiële én fiscale specialisten
 • veel specialismen onder één dak
 • unieke branchekennis
 • informeel en laagdrempelig
 • horizontaal toezicht (zekerheid)
 • online klantenportaal (makkelijk)
 • intensieve startersbegeleiding
 • scherpe tarieven

Vragen? Bel 0161 - 43 15 99

Fiscaal advies inwinnen

Fiscaal advies inwinnen

U betaalt zo min mogelijk belasting en loopt geen fiscale risico´s. Het inwinnen van fiscaal advies levert in 4 van de 5 situaties financiële voordelen op.